Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos

2003 – 2005 m. strateginis veiklos planas

 

Energetikos valstybinė inspekcija yra valstybinės priežiūros ir kontrolės įstaiga, veikianti prie Ūkio ministerijos.
Inspekcija:
– atlieka fizinių ir juridinių asmenų energetikos įrenginių valstybinę priežiūrą ir kontrolę, kaip efektyviai, patikimai gaminama, paskirstoma, tiekiama, vartojama elektros, šilumos energija bei kurui skirtos gamtinės ir suskystintos dujos;
– leidžia periodinį informacinį leidinį “Energetikos priežiūra”, kuriame pateikiami Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, ministerijų įsakymai, kitų institucijų bei įmonių norminiai aktai, reglamentuojantis energetikos (elektros, šilumos, degiųjų dujų) ūkio veiklą bei valstybinę priežiūrą ir kontrolę. Leidinys skirtas energijos gamintojams, tiekėjams ir energetikams. Leidinį platina UAB “Rekona” (A. Vivulskio g. 7, Vilniuje, tel. 65 27 37; 65 28 38);
– išduoda įmonėms leidimus energetikos (elektros, šilumos, degiųjų dujų) įrenginių eksploatavimo verslui ir kontroliuoja kaip įmonės vykdo leidimų išdavimo taisyklėse nurodytus reikalavimus;
– išduoda išvadas Aplinkos ministerijos įmonių atestavimo komisijai dėl atestatų išdavimo įmonėms, užsiimančioms statinių projektavimu ir montavimu energetikos (elektros, šilumos, degiųjų dujų) sektoriuose, bei vykdo atestatus turinčių įmonių veiklos priežiūrą;
– patikrina naujų ir rekonstruotų statinių energetikos įrenginių tinkamumą naudoti;
– tiria energetikos įrenginių avarijas, sutrikimus ir susijusius su šiais įrenginiais nelaimingus atsitikimus;
– dalyvauja įmonių vadovų ir atsakingų asmenų už energetikos įrenginių eksploatavimą žinių tikrinimo komisijų darbe;
– nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus ir savo kompetencijos ribose teikia informaciją apie energetinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir jų galiojimą;
– ikiteismine tvarka sprendžia technologinio pobūdžio ginčus tarp elektros, šilumos ir dujų vartotojų ir tekėjų.